พันธกิจ

สถาบันวิปัสสนาธุระ

มีภารกิจเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาส่งเสริม เผยแผ่ และให้บริการวิชาการด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ฝึกอบรมคุณธรรม และพัฒนาการศึกษาแนวพุทธของมหาวิทยาลัย มีพันธกิจ ดังนี้

๑. บริการการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ประชาชนทั่วไป
๒. บริการฝึกอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
๓. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านวิปัสสนากรรมฐานและหน่วยอบรมคุณธรรมให้กว้างขวาง
๔. ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อการศึกษาแนวพุทธสู่สังคมไทย
๕. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักศีล สมาธิ ปัญญา
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
๗. ผลิตพระวิปัสสนาจารย์และพระวิทยากรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

Close