ดาวน์โหลด

เอกสารการปฏิบัติธรรมนิสิต

  1. บฑ-21
  2. บัญชีลงเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สถาบันวิปัสสนาธุระ
  3. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการปฏิบัติธรรม
  4. ใบบันทึกการส่ง – สอบอารมณ์
Close