กิจกรรม

พิธีปิดโครงการปฏฺบัติวิปัสสนากรรมฐานOnlineผ่านโปรแกรมZOOM รุ่นที่๔

๓๐พฤษภาคม ๒๕๖๔

พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานOnline ผ่านZOOM

เวลา ๑๐.๐๐น.   พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา Online ผ่านZOOM และบรรยายพิเศษ “เรื่องอานิสงส์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน”  โดยสถาบันวิปัสสนาธุระร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย

การนี้พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี วิ.รศ.ดร.,ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ได้มอบหมายให้พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที รักษาการผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ กล่าวถวายรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

๑. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ ให้นิสิตระดับปริญญาโท ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจำนวน ๓๐ วัน ปริญญาเอก จำนวน ๔๕ วัน

๒. เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้อบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้า ตามกำลังความสามารถของแต่ละรูป/คน

๓. เพื่อประโยชน์ต่อการอบรมสั่งสอนภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิต แก่พุทธศาสนิกชนต่อไป

๔. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิปัสสนาธุระ และ บัณฑิตวิทยาลัย

การนี้พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวถึงอานิสงส์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ไว้ ๓ ประการ คือ

  • ได้ปฏิบัติตนในฐานะนิสิตมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
  • ได้ทำจิตใจให้สงบมีความสุขสงบร่มเย็น
  • ได้สั่งสมบุญบารมี

ในการนี้ในนามของสถาบันวิปัสสนาธุระ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี วิ.รศ.ดร.,ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนถึงโยคีนิสิตผู้เข้าปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณไว้ ณ​ โอกาสนี้ด้วย

ในการจัดโครงการนี้มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๗๙ รูป/คนและผ่านการปฏิบัติธรรมตามที่หลักสูตรกำหนดไว้จำนวน ๑๖๕ รูป/คน

และขออนุโมทนาขอบคุณผู้อำนวยการหลักสูตรทุกหลักสูตรและ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ และวิทยาเขตพะเยาที่ส่งนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษามาร่วมโครงการนี้จำนวนมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close