ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา
ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย
ผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐที่สุด

ปณิธาน
จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อบรมคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์
ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และฝึกอบรมคุณธรรม
ระดับประเทศและนานาชาติ

Close